Journal overview

Published by Universitetsforlaget AS from 2019.

Barnelitterært forskningstidsskrift / Nordic Journal of ChildLit Aesthetics (BLFT) is an open access, online-only journal aiming to be a scholarly forum for aesthetics of children's literature, analogue and digital media, verbal and visual expressions of art, and views on art and children. The journal aims to develop cross-disciplinary discussions on children’s literature with regard to media, aesthetics, interaction with other art forms, and its institutional conditions and reception.

Barnelitterært forskningstidsskrift / Nordic Journal of ChildLit Aesthetics (BLFT) has its roots in the research network ”The artistic value of children’s literature” which investigates the conditions that structure the status of children’s literature. The short-term goal is to professionally address the role of children’s literature in the literary and visual development of contemporary culture, while also contributing to a review and analysis of the central premises for developing and evaluating art for children. The long-term goal is to maintain an ongoing academic and public discourse focused on the artistic field of children’s literature.

Analytic and empirical articles on a wide array of topics, as well as articles related specifically to research programmes and projects are welcome. We also accept scholarly reviews, doctoral dissertations and debate pieces.

Language options: Articles may be submitted in Norwegian, Swedish, Danish, and English and will be published in either of those languages. Abstract and key words always in English and Norwegian.

Re-publication in other languages: It is possible to translate articles (unless for commercial use) for publication in other fora, but neither the editor nor the publisher accepts responsibility for the quality of the final translation. The original source must always be given credit.

 

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift er et elektronisk forskningstidsskrift som blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipper for fagfellereferanse og Open Access. Tidsskriftet har tatt mål av seg til å bli et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn. Tidsskriftet vil utvikle en tverrfaglig diskusjon med hensyn til barnelitteraturens medier, estetikk, interaksjon med andre kunstuttrykk, dens institusjonelle betingelser og resepsjon.

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift springer ut av forskningsnettverket ”Barnelitteraturens kunstneriske verdi”, som arbeider med å undersøke hvilke betingelser som styrer barnelitteraturens status. Det kortsiktige målet er å sette et kvalifisert fokus på hva som er barnelitteraturens rolle i den litterære og visuelle samtidskunstens utvikling, og samtidig bidra til å kartlegge og analysere sentrale premisser for utvikling og vurdering av kunst for barn. Det langsiktige målet er å opprettholde en løpende akademisk og offentlig diskusjon med fokus på det barnelitterære kunstfeltet.

Analytiske og empiriske artikler over frie emner, så vel som artikler knyttet til spesielle forskningsprogrammer og prosjekter er velkomne. Vi tar også imot vitenskapelige anmeldelser, doktordisputaser og debattinnlegg.

Publiseringsspråk: Norsk, svensk, dansk, engelsk. Abstract og søkeord alltid på engelsk og norsk.

Gjenpublisering på andre språk: Det er mulig å oversette (men ikke for kommersielt bruk).  Redaksjonen påtar seg ikke noe ansvar for oversettelsen. Originalkilden må alltid oppgis.

Read full aims and scope

Explore articles

Explore the most recently published articles

Open Access
Aline Frederico
Book Review |
Open Access
Hilde Kramer
Report |
Open Access
Open Access

Latest issues

List of issues